ΕΟΠΠΕΠ: Εθνικός εταίρος στο ReferNet

Business meeting
man+raising+hand+business+meeting

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) είναι ο εθνικός εταίρος του ευρωπαϊκού δικτύου ReferNet στην Ελλάδα. Το 2016 αποτελεί την πρώτη χρονιά κατά την οποία ο Οργανισμός εκπροσωπεί την Ελλάδα στο δίκτυο αυτό, επεκτείνοντας έτσι τη γόνιμη συνεργασία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με το CEDEFOP.

 

Κεντρική επιδίωξη του Οργανισμού είναι η στενότερη σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού, η ενδυνάμωση των προοπτικών απασχόλησής του και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής επενδύοντας στον ενεργό πολίτη μιας σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας της γνώσης.

 

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι επιτελικός φορέας διοίκησης του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης. Είναι ο αρμόδιος φορέας για την πιστοποίηση εκροών μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης και παρέχει την επιστημονική υποστήριξη των υπηρεσιών του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής στην Ελλάδα.

 

Παράλληλα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι η εθνική δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων για θέματα προσόντων & ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας & κινητικότητας. Ειδικότερα:

    • Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF ΝCP)
    • Εθνικό Σημείο Αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET)
    • Εθνικό Σημείο Επαφής για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση (ECVET)
    • Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου (Europass)
    • Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Euroguidance)

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο δικτυακό τόπο: www.eoppep.gr

 

 

Επικαιρότητα

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα (2015-2017)

Developments in vocational education and training policy in 2015-17: Greece

NQF developments discussed in Athens

Cedefop expert Anastasia Pouliou presented and discussed the latest EU developments of national qualifications frameworks (NQFs) at a peer learning activity organised by the Greek National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance (EOPPEP) in Athens on 20 December. The main focus of the event was the contribution of the European qualifications framework […]

Cedefop skills governance review in Greece findings presented in Athens

A meeting with a wide range of Greek stakeholders was organised by the Greek Ministry of Labour in cooperation with Cedefop in Athens on 29 November. The purpose of the event was to: Raise awareness among stakeholders on the importance of skills anticipation activities and the use of its outcomes for evidence-based policy-making in Greece […]

15TH ANNUAL PLENARY MEETING OF CEDEFOP’S EUROPEAN NETWORK OF EXPERTISE ON VET REFERNET 29 AND 30 NOVEMBER 2017, THESSALONIKI, GREECE

The 15th ReferNet annual meeting was attended by ReferNet members, ReferNet national representatives and representatives from the European Commission and the European Training Foundation. During the meeting: The outcomes of the ReferNet project’s ex-post evaluation (carried out in 2017) was presented; The 2018 work plan was shared thus allowing to reach common understanding of requirements […]