Ανάπτυξη πολιτικών ΕΕΚ

Εξελίξεις εθνικών πολιτικών στις χώρες της Ε.Ε. στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

 

Η παρούσα έκθεση περιγράφει τις εξελίξεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) από την πολιτική του 2015 στα κράτη μέλη της Ε.Ε, την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Αποτελεί μέρος της σειράς παρακολούθησης και ανάλυσης Cedefop των πολιτικών ΕΕΚ και αποτελεί το βασικό υλικό για την ανάλυση Cedefop 2020 και 2018 σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας ευρωπαϊκής συνεργασίας στην ΕΕΚ από το 2015. Η αναφορά κάθε χώρας βασίζεται σε πληροφορίες που συλλέγονται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο REFERNET για την ΕΕΚ (Cedefop), τους Διευθυντές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες πηγές.

 

Για να δείτε τις εξελίξεις στην ΕΕΚ κάθε χώρας, για τα έτη 2015-2019, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

 

https://www.cedefop.europa.eu/en/country-reports/vet-policy-developments