Δίκτυο ReferNet: Μέλη Ευρωπαϊκου Δικτύου

Μέλη – ReferNet

Το ReferNet προσφέρει τη δυνατότητα για ανταλλαγή πληροφοριών μέσα από μια αποκεντρωμένη προσέγγιση καθώς στηρίζεται στη συνεισφορά Εθνικών Κοινοπραξιών που αποτελούνται από οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στη Νορβηγία και Ισλανδία.

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζονται οι Εθνικοί Συντονιστές του ReferNet. Επιλέξτε την χώρα που σας ενδιαφέρει

Αυστρία

IBW – Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft
http://www.ibw.at
ReferNet Αυστρίας
http://www.refernet.at

 Βέλγιο

Bruxelles Formation
http://www.bruxellesformation.be

ReferNet Βελγίου
http://www.refernet.be

Βουλγαρία

NAVET – National Agency for Vocational Education and Training
http://www.navet.government.bg
ReferNet Βουλγαρίας
http://www.refernet.bg/en/

 Γαλλία

Centre INFFO – Centre pour le développement de l’information
sur la formation permanente
http://www.centre-inffo.fr
ReferNet Γαλλίας
http://www.centre-inffo.fr

Γερμανία

BIBB – Bundesinstitut für Berufsbildung
http://www.bibb.de
ReferNet Γερμανίας
http://www.refernet.de/html/en/index.php

 Δανία

Metropolitan University College
http://www.phmetropol.dk
ReferNet Δανίας
http://www.refernet.dk

Ελλάδα

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
https://www.eoppep.gr
ReferNet Ελλάδας
https://refernet.eoppep.gr

 Εσθονία

Estonian Ministry of Education and Research
http://www.hm.ee
ReferNet Εσθονίας
http://www.innove.ee/refernet/

 Ηνωμένο Βασίλειο

ECCTIS Limited
http://www.ecctis.co.uk
ReferNet Ηνωμένου Βασιλείου
http://www.refernet.org.uk

Ιρλανδία

SOLAS – Further Education and Training Authority
http:// www1.solas.ie
ReferNet Ιρλανδίας
http://www.solas.ie/refernet/Pages/default.aspx

Ισλανδία

Education Directorate
https://eng.menntamalaraduneyti.is
ReferNet Ισλανδίας
http://www.refernet.is

Ισπανία

Fundacion Tripartita para la Formacion en el Empleo
http://www.fundaciontripartita.org
ReferNet Ισπανίας
http://www.refernet.es/es/Paginas/Default.aspx


ΚύπροςΑνΑΔ – Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
http://www.anad.org.cy
ReferNet Κύπρου
http://www.refernet.org.cy
Ιταλία

ISFOL – Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
http://www.isfol.it
ReferNet Ιταλίας
http://www.isfol.it

Λετονία

AIC – Latvijas Akadēmiskās informācijas centrs
http://www.aic.lv
ReferNet Λετονίας
http://www.aic.lv/refernet/

Λιθουανία

KPMPC – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
http://www.kpmpc.lt
ReferNet Λιθουανίας
http://www.kpmpc.lt/refernet/lt

Λουξεμβούργο

National Institute for the Development of Continuous Vocational Training
http://www.infpc.lu
ReferNet Λουξεμβούργου
http://www.refernet.lu

Μάλτα

Malta Qualifications Council
http://www.mqc.gov.mt

ReferNet Μάλτας
http://www.refernet.org.mt

Νορβηγία

Norwegian Centre for international cooperation in education
http://www.siu.no/eng
ReferNet Νορβηγίας
http://www.refernet.no

 Ολλανδία

ECBO – Expertisecentrum Beroepsonderwijs
http://www.ecbo.nl

ReferNet Ολλανδίας
http://www.ecbo.nl

Ουγκαρία

National Office of Vocational Education and Training and Adult Learning – NSZFH-NOVETAL

ReferNet Ουγκαρίας
http://www.nive.hu/refernet/index.php/en/

 Πολωνία

Educational Research Institut
http://www.ibe.edu.pl
ReferNet Πολωνίας
http://www.refernet.ibe.edu.pl/

Πορτογαλία

DGERT- Directorate General for Employment and Industrial Relations
http://www.dgert.mtss.gov.pt
ReferNet Πορτογαλίας
http://www.refernet.pt/en/

Ρουμανία

National centre for development of technical and vocational education
http://www.docfoc.com
ReferNet Ρουμανίας
http://www.refernet.ro

Σλοβακία

ŠIOV – Štátny inštitút odborného vzdelávania

http://www.siov.sk

ReferNet Σλοβακίας
http://www.refernet.sk/

Σλοβενία

CPI – Center RS za poklicno izobraževanje
http://www.cpi.si
http://www.refernet.si
Σουηδία

Skolverket – Sveriges nationella myndigatens Skolverk
http://www.skolverket.se
ReferNet Σουηδίας
https://www.skolverket.se/om-skolverket/andra-sprak/in-english

Τσεχία

National Institute for Education, Education Counselling Centre and Centre for Continuing Education for Teachers (NÚV)

http://www.nuov.cz
ReferNet Τσεχίας
http://www.refernet.cz

Φιλανδία

OPH – Opetushallitus
http://www.oph.fi
ReferNet Φιλανδίας
http://www.oph.fi/info/refernet/

Κροατία

Agency for Vocational Education and Training and Adult Education (AVETAE)
http://www.asoo.hr
ReferNet Κροατίας
http://www.refernet.hr/hr/